Các khóa học thuộc Khoa Khoa học cơ bản, Trường CĐCĐ Đồng Tháp.