Các khóa học thuộc Khoa Nông nghiệp - Thủy sản, Trường CĐCĐ Đồng Tháp.