Các khóa học thuộc Khoa Kinh tế - Xã hội & Nhân văn, Trường CĐCĐ Đồng Tháp.

Mục tiêu môn học: Giúp sinh viên có cái nhìn khái quát về Kế toán.

Định nghĩa - Phân loại kế toán.

Các nguyên tắc kế toán - Bảng cân đối kế toán.

Đnh khoản kế toán - Ghi sổ kép.

Chứng từ kế toán - Sổ kế toán.

Các nghiệp vụ kinh tế phát sinh.

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh.. . 

Khóa học cung cấp kiến thức về cách quản trị marketing

Lập kế hoạch marketing

Các kế hoạch về sản phẩm, về giá, phân phối, truyền thông cổ động

Quản trị lực lượng bán hàng

Mục tiêu môn học: Giúp sinh viên có cái nhìn tổng quan về Kinh tê học. 

Cung cầu, giá cả thị trường. 

Lý thuyết hành vi người tiêu tiêu dùng.

Lý thuyết hành vi nhà sản xuất. 

Các mô hình thị trường: 

   - Cạnh tranh hoàn toàn. 

    -  Độc quyền hoàn toàn.

    - Cạnh tranh độc quyền.

    - Độc quyền nhóm.

Các dặc điểm, vai trò và cơ chế hoạt động của chúng trong nền kinh tế.

The Access microscholarship is aimed at providing a foundation of English language to economically disadvantaged students and enabling them to gain an appreciation for US culture and values. the course lasts 2 years including 360 hours  classroom instruction , 60 hours computer instructions, 60 hours enhancement activities and 64 hours for field trips. The computer instructions help the students access online resources for English studies, improve their computer skills such as word and powerpoint , using internet to search information, get acquainted with taking English exam online. Besides,  the instructions also enhance their self study skills and IT skills to be able to be successful in a  modern learning environment.