Giới thiệu những kiến thức cơ bản về kỹ thuật nuôi một số loài cá cảnh và thủy đặc sản phổ biến ở ĐBSCL.

Phương pháp giảng dạy: giảng, thảo luận và báo cáo nhóm.

Đánh giá môn học:

Kiểm tra thường xuyên: 10%

    Thi giữa kỳ: 20%

     Chuyên cần: 10%

     Thi kết thúc: 60%