CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC

Tên môn học: CHÍNH TRỊ

Mã môn học:

Thời gian thực hiện môn học: 90 giờ; (Lý thuyết: 60 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 24 giờ; Kiểm tra: 6 giờ TL)

I. Vị trí, tính chất của môn học:

- Vị trí: Môn Chính trị là môn học bắt buộc trong chương trình dạy nghề trình độ cao đẳng và là một trong những môn học tham gia vào thi tốt nghiệp.

- Tính chất: Môn Chính trị là một trong những nội dung quan trọng của đào tạo nghề nhằm thực hiện mục tiêu giáo dục toàn diện người lao động.

II. Mục tiêu môn học:

- Về kiến thức:  Nắm được kiến thức cơ bản về chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối của ĐCS Việt Nam.

Hiểu biết cơ bản về truyền thống quý báu của dân tộc, của giai cấp công nhân và Công đoàn Việt Nam.

- Về kỹ năng:  Vận dụng kiến thức đã học để rèn luyện trở thành người lao động mới có phẩm chất chính trị, có đạo đức tốt và năng lực hoàn thành nhiệm vụ, góp phần thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: Có ý thức trách nhiệm thực hiện đường lối của Đảng, pháp luật Nhà nước và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

III. Nội dung môn học:

1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

Số TT

Tên chương, mục

Thời gian (giờ)

Tổng số

Lý thuyết

Thực hành, tnghiệm, thảo luận, bài tập

Kiểm tra

1

Bài mở đầu: Đối tượng, nhiệm vụ môn học chính trị

1. Đối tượng nghiên cứu, học tập

2. Chức năng, nhiệm vụ

3. Phương pháp và ý nghĩa học tập

 

1

1

 

 

2

Bài 1: Khái quát về sự hình thành chủ nghĩa Mác- Lênin

1. C. Mác, Ph. ăng ghen sáng lập học thuyết

1.1. Các tiền đề hình thành

1.2. Sự ra đời và phát triển học thuyết (1848-1895)

2. V.I Lênin phát triển học thuyết Mác (1895- 1924)

2.1. Sự phát triển về lý luận cách mạng

2.2. CNXH từ lý luận trở thành hiện thực

3. Chủ nghĩa Mác- Lênin từ 1924 đến nay

3.1. Sự phát triển về lý luận cách mạng

3.2. Đổi mới xây dựng chủ nghĩa xã hội hiện thực

5

4

1

 

3

Bài 2: Những nguyên lý và quy luật cơ bản của phép biện chứng duy vật

1. Chủ nghĩa duy vật khoa học

1.1. Các phương thức tồn tại của vật chất

1.2. Nguồn gốc và bản chất của ý thức

2. Những nguyên lý và quy luật cơ bản của phép biện chứng duy vật

2.1. Những nguyên lý tổng quát

2.2. Những quy luật cơ bản

3. Nhận thức và hoạt động thực tiễn

3.1. Bản chất của nhận thức

3.2. Vai trò của thực tiễn với nhận thức

 

6

4

2

 

4

Bài 3: Những quy luật cơ bản về sự phát triển xã hội

1. Sản xuất và phương thức sản xuất

1.1. Những quy luật cơ bản

1.2. Sự biến đổi của phương thức sản xuất

2. Đấu tranh giai cấp, nhà nước và dân tộc, gia đình và xã hội

2.1. Giai cấp và đấu tranh giai cấp

2.2. Nhà nước và dân tộc

2.3. Gia đình và xã hội

3. Ý thức xã hội

3.1. Tính chất của ý thức xã hội

3.2. Một số hình thái ý thức xã hội

 

 

 

6

4

1

1 TL

5

Bài 4: Bản chất và các giai đoạn phát triển của chủ nghĩa tư bản

1. Sự hình thành chủ nghĩa tư bản

1.1. Những tiền đề hình thành

1.2. Giai đoạn tự do cạnh tranh của chủ nghĩa tư bản

2. Giai đoạn độc quyền của chủ nghĩa tư bản

2.1. Bản chất của chủ nghĩa đế quốc

2.2. Vai trò lịch sử của chủ nghĩa tư bản

 

5

4

1

 

6

Bài 5: Chủ nghĩa xã hội và thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

1. Chủ nghĩa xã hội

1.1. Tính tất yếu và bản chất của CNXH

1.2. Các giai đoạn phát triển của CNXH

2. Quá độ tiến lên CNXH ở Việt Nam

2.1. Cơ sở khách quan của thời kỳ quá độ

2.2. Nội dung của thời kỳ quá độ lên CNXH

 

6

4

1

1 TL

7

Bài 6: Truyền thống yêu nước của dân tộc Việt Nam

1. Sự hình thành và phát triển của dân tộc Việt Nam

1.1. Sự hình thành dân tộc Việt Nam

1.2. Dân tộc Việt Nam trong tiến trình lịch sử

2. Truyền thống yêu nước của dân tộc Việt Nam

2.1. Cơ sở hình thành truyền thống yêu nước

2.2. Biểu hiện nổi bật của truyền thống yêu nước Việt Nam

 

6

4

2

 

8

Bài 7: Đảng CSVN- người tổ chức và lãnh đạo mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam

1. Thắng lợi to lớn của cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng

1.1. Hồ Chí Minh sáng lập và rèn luyện Đảng Cộng sản Việt Nam

1.2. Thắng lợi của cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng

2. Vai trò của Đảng Cộng sản Việt Nam trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước

2.1. Đảng là hạt nhân lãnh đạo hệ thống chính trị

2.2. Sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng là nhân tố hàng đầu bảo đảm thắng lợi của cách mạng Việt Nam

 

7

5

1

1 TL

9

Bài 8: Tư­ tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

1. Tư tưởng Hồ Chí Minh

1.1. Nguồn gốc và quá trình hình thành

1.2. Nội dung cơ bản

2. Tầm gương đạo đức Hồ Chí Minh

2.1. Hồ Chí Minh, tấm gương tiêu biểu của truyền thống đạo đức của dân tộc Việt Nam

2.2. Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

 

10

5

4

1 TL

10

Bài 9: Đường lối phát triển kinh tế của Đảng

1. Đổi mới lấy phát triển kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm

1.1. Tính khách quan và tầm quan trọng của phát triển kinh tế

1.2. Quan điểm cơ bản của Đảng về phát triển kinh tế

2. Nội dung cơ bản đường lối phát triển kinh tế

2.1. Hoàn thiện kinh tế thị trường định hướng XHCN

2.2. Đẩy mạnh CNH, HĐH gắn với phát triển kinh tế tri thức

2.3. Phát triển kinh tế gắn với thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội

 

7

5

2

 

11

Bài 10: Đường lối xây dựng và phát triển văn hoá, xã hội, con người

1. Xây dựng nền văn hoá Việt Nam tiên tiến, đậm dà bản sắc dân tộc

1.1. Văn hoá là nền tảng tinh thần xã hội

1.2. Quan điểm và phương hướng phát triển văn hoá

2. Thực hiện các chính sách xã hội vì con người

2.1. Những quan điểm cơ bản của Đảng

2.2. Chủ trương và giải pháp thực hiện

6

4

2

 

12

Bài 11: Đường lối quốc phòng, an ninh và mở rộng quan hệ đối ngoại

1. Đường lối quốc phòng, an ninh của Đảng

1.1. Quan điểm và tư tưởng chỉ đạo

1.2. Nhiệm vụ quốc phòng và an ninh

2. Mở rộng quan hệ đối ngoại, chủ động hội nhập kinh tế quốc tế

2.1. Mở rộng quan hệ đối ngoại

2.2. Chủ động hội nhập kinh tế quốc tế

 

6

4

1

1 TL

13

Bài 12: Quan điểm cơ bản về đoàn kết dân tộc và tôn giáo

1. Tầm quan trọng và quan điểm của Đảng về đoàn kết dân tộc

1.1. Tầm quan trọng của đoàn kết toàn dân tộc

1.2.Quan điểm và chủ trương lớn của Đảng

2. Tầm quan trọng và quan điểm của Đảng về đoàn kết tôn giáo

2.1. Tầm quan trọng của đoàn kết tôn giáo

2.2. Quan điểm và chủ trương lớn của Đảng

 

6

4

2

 

14

Bài 13: Xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam

1. Tầm quan trọng của xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam

1.1. Sự cần thiết xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN

1.2. Bản chất nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam

2. Phương hướng nhiệm vụ và giải pháp xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam

2.1. Phương hướng, nhiệm vụ

2.2. Giải pháp xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam

 

6

4

2

 

15

Bài 14: Giai cấp công nhân và Công đoàn Việt Nam

1. Giai cấp công nhân Việt Nam

1.1. Sự hình thành và quá trình phát triển

1.2. Những truyền thống tốt đẹp

1.3. Quan điểm của Đảng về phát triển giai cấp công nhân

2. Công đoàn Việt Nam

2.1. Sự ra đời và quá trình phát triển

 

7

4

2

1 TL

Cộng

90

60

24

6

 

2. Nội dung chi tiết:

Bài mở đầu: Đối tượng, chức năng, nhiệm vụ môn học Chính trị.    Thời gian:1 giờ LT

1 .Đối tượng nghiên cứu, học tập:

- Sự hình thành CN Mác-Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Đường lối cách mạng của ĐCS Việt Nam

- Học hiểu lý luận cơ sở, vận dụng vào quá trình lao động việc làm, nâng cao nhận thức chủ trương, đường lối cùa Đảng, pháp luật của nhà nước, định hướng XHCN và hội nhập kinh tế quốc tế.

2. Chức năng, nhiệm vụ :

            - Truyền đạt thông tin, rèn luyện kỹ năng lý luận, nhận thức quan điểm chính trị với sự nghiệp cách mạng XHCN và hội nhập kinh tế quốc tế.

            - Giảng viên truyền đạt những thông tin chính thống đúng quy định của Đảng và nhà nước.

            -           Người học tập trung chuyên tâm học tập, rèn luyện tư duy, kỹ năng vận dụng các tri thức đã học vào lao động việc làm, vào cuộc sống đạt kết quả cao.

3. Phương pháp và ý nghĩa học tập:

            - Thuyết trình, minh chứng bằng văn bản, hình ảnh chính thống. Thảo luận nhóm, viết thu hoạch, gợi mở ý tưởng, kinh nghiệm liên hệ thực tế trong hoạt động xã hội, đời sống thực tế của bản thân.

            - Người học hiểu lý luận cơ sở, thấu hiểu nguyên lý cơ bản triết học Mác- Lê, tư tưởng Hồ Chí Minh, Đường lối cách mạng của ĐCS Việt Nam nhằm nâng cao nhận thức , lòng yêu nước, yêu chế độ, yêu lao động..

            -  Người học có đủ năng lực tự chủ bản thân trước những tình huông bất cập và giữ vững lập trường, quan điểm của Đảng và nhà nước.

 

Bài 1. Khái quát về sự hình thành chủ nghĩa Mác- Lênin .    Thời gian: 5 giờ( 4LT+1 TL)

1. Mục tiêu: SV hiểu được quá trình hình thành CN Mác- Lê. Vị trí, vai trò của  CN Mác- Lê đối với tiến trình phát triển của lịch sự nhân loại. Đồng thời qua nội dung bài học làm nổi bậc tính cách mạng triệt để trong việc giải phóng con người, đặc biệt là người lao động. Từ đó, SV có niềm tin với sư nghiệp cách mạng của dân tộc Việt Nam, an tâm học tập, lao động, cống hiến cho đất nước.

2. Nội dung bài : Khái quát về sự hình thành chủ nghĩa Mác- Lênin 

2.1. Tên mục: C. Mác, Ph. ăng ghen sáng lập học thuyết

2.1.1. Các tiền đề hình thành

2. 1.2. Sự ra đời và phát triển học thuyết (1848-1895)

2.2  V.I Lênin phát triển học thuyết Mác (1895- 1924)

2.2.1. Sự phát triển về lý luận cách mạng

2.2.2. CNXH từ lý luận trở thành hiện thực

2.3. Chủ nghĩa Mác- Lênin từ 1924 đến nay

2.3.1. Sự phát triển về lý luận cách mạng

2.3.2. Đổi mới xây dựng chủ nghĩa xã hội hiện thực

 

Bài 2: Những nguyên lý và quy luật cơ bản của chủ nghĩa duy vật biện chứng. Thời gian: 6 giờ( 4LT+2 TL)

1, Mục tiêu: SV được trang bị những nội dung cơ bản nhất về thế giới quan và phương pháp luận của CN Mác- Lê nin. Qua nội dung bài, sinh viên có khả năng tự trang bị kiến thức và kỹ năng  vận dụng trong quá trình học tập nghề nghiệp của bản thân.

2. Nội dung bài: Những nguyên lý và quy luật cơ bản của chủ nghĩa duy vật biện chứng.

2.1. Chủ nghĩa duy vật khoa học

2.1.1.  Các phương thức tồn tại của vật chất

2.1.2. Nguồn gốc và bản chất của ý thức.

2.2 Những nguyên lý và quy luật cơ bản của phép biện chứng duy vật

2.2.1. Những nguyên lý tổng quát

2.2.2. Những quy luật cơ bản

2.3. Nhận thức và hoạt động thực tiễn

2.3.1. Bản chất của nhận thức

2.3.2. Vai trò của thực tiễn với nhận thức

 

Bài 3. Những quy luật cơ bản về sự phát triển xã hội . Thời gian: 6 giờ( 4LT+1 TL +1KT TL)

1. Mục tiêu: SV nắm được các quy luật vận động và phát triển của xã hội. Từ đó xây dựng ý chí, động lực học tập đúng đắn để khẳng định được vị trí, vai trò của bản thân.

2. Nội dung bài: . Những quy luật cơ bản về sự phát triển xã hội .

2.1. Sản xuất và phương thức sản xuất

2.1.1. Những quy luật cơ bản

2.1.2. Sự biến đổi của phương thức sản xuất

2.2. Đấu tranh giai cấp, nhà nước và dân tộc, gia đình và xã hội

2.2.1. Giai cấp và đấu tranh giai cấp

2.2.2. Nhà nước và dân tộc

2.2.3. Gia đình và xã hội

2.3. Ý thức xã hội

2.3.1. Tính chất của ý thức xã hội

2.3.2 Một số hình thái ý thức xã hội

 

Bài 4. Bản chất và các giai đoạn phát triển của chủ nghĩa tư bản. Thời gian:5 giờ(4LT+1 TL)

1. Mục tiêu: SV hiểu được bản chất của nhà nước tư bản chủ nghĩa là áp bức, bóc lột lao động làm thuê cho nên nhà nước tư bản không phải là sự lựa chọn của người lao động.Từ đó, cũng cố niềm tin của SV đối với việc lực chọn nhà nước XHCN của dân tộc Việt Nam.

2. Nội dung bài:  Bản chất và các giai đoạn phát triển của chủ nghĩa tư bản

2.1 Sự hình thành chủ nghĩa tư bản

2.1.1. Những tiền đề hình thành

2.1.2 Giai đoạn tự do cạnh tranh của chủ nghĩa tư bản

2.2. Giai đoạn độc quyền của chủ nghĩa tư bản

2.2.1. Bản chất của chủ nghĩa đế quốc

2.2.2. Vai trò lịch sử của chủ nghĩa tư bản

 

Bài 5. Chủ nghĩa xã hội và quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam . Thời gian: 6 giờ(4LT+1 TL +1KT TL)

1. Mục tiêu: Trang bị cho SV kiến thức về tính chất và nội dung của CNXH theo lý luận của CN Mác-Lê. Bên cạnh đó, trình bày một cách có hệ thống những vấn đề có tính quy luật trong tiến trình quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam hiện nay để SV nhận biết được nhiệm vụ của bản thân trong công cuộc xây dựng CNXH.

2. Nội dung bài:  Chủ nghĩa xã hội và quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

2.1. Chủ nghĩa xã hội

2.1.1 Tính tất yếu và bản chất của CNXH

 2.1.2. Các giai đoạn phát triển của CNXH

2.2. Quá độ tiến lên CNXH ở Việt Nam

2.2.1 Cơ sở khách quan của thời kỳ quá độ

2.2.2. Nội dung của thời kỳ quá độ lên CNXH

 

Bài 6. Truyền thống yêu nước của dân tộc Việt Nam.Thời gian: 6 giờ( 4LT+2 TL)

1. Mục tiêu: Giúp SV hiểu được sự hình thành và phát triển của dân tộc Việt Nam cùng với đó là sự hình thành và phát triển truyền thống yêu nước của dân tộc Việt Nam. Từ đó SV thấy được nhiệm vụ bảo tồn và  phát huy sức mạnh truyền thống yêu nước trong thời đại hiện nay.

2. Nội dung bài:  Truyền thống yêu nước của dân tộc Việt Nam

2.1. Sự hình thành và phát triển của dân tộc Việt Nam

2.1.1. Sự hình thành dân tộc Việt Nam

2.1.2 Dân tộc Việt Nam trong tiến trình lịch sử

2.2. Truyền thống yêu nước của dân tộc Việt Nam

2.2.1. Cơ sở hình thành truyền thống yêu nước

2.2.2.  Biểu hiện nổi bật của truyền thống yêu nước Việt Nam

 

Bài 7. Đảng Cộng sản Việt Nam - Người tổ chức và lãnh đạo mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam.                                                                                     Thời gian: 7 giờ. (5LT+1 TL +1KT TL)

1. Mục tiêu: Trang bị cho SV kiến thức về sự  ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam cùng với những thành tựu trong  đấu tranh xây dựng và phát triển đất nước từ khi thành lập Đảng cho đến nay. Từ đó củng cố niềm tin của SV đối với sự lãnh đạo của Đảng, khuyến khích SV sống, học tập, làm việc theo chủ trương của Đảng.

2. Nội dung bài:  Đảng Cộng sản Việt Nam - Người tổ chức và lãnh đạo mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam

2.1 Thắng lợi to lớn của cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng

2.1.1.  Hồ Chí Minh sáng lập và rèn luyện Đảng Cộng sản Việt Nam

2.1.2. Thắng lợi của cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng

2.2. Vai trò của Đảng Cộng sản Việt Nam trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước

2.2.1. Đảng là hạt nhân lãnh đạo hệ thống chính trị

2.2.2. Sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng là nhân tố hàng đầu bảo đảm thắng lợi của cách mạng Việt Nam

 

Bài 8. Tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Thời gian: 10 giờ( 5LT+ 4 TL +1KT TL)

1. Mục tiêu: Trình bày một cách có hệ thống nguồn gốc, quá trình hình thành, phát triển và những nội dung cơ bản nhất của tư tưởng Hồ Chí Minh. Qua nội dung bài học,SV học tập  và làm theo tấm gương đạo đức của Người để rèn đức, rèn tài, rèn nghề nghiệp nhằm  xây dựng nhân tố con người mới XHCN.

2. Nội dung bài: Tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

2.1.Tư tưởng Hồ Chí Minh

2.1.1. Nguồn gốc và quá trình hình thành

2.1.2. Nội dung cơ bản

2.2. Tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

2.2.1. Hồ Chí Minh, tấm gương tiêu biểu của truyền thống đạo đức của dân tộc Việt Nam

2.2.2. Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

 

 

Bài 9. Đường lối phát triển kinh tế của Đảng. Thời gian: 7 giờ(5LT+2 TL)

1. Mục tiêu: Trang bị cho SV những nội dung cơ bản trong đường lối phát triển kinh tế của Đảng. Thông qua nội dung bài học, SV định hướng lựa chọn cho mình bước đi cụ thể trên con đường lập thân lập nghiệp theo chủ trương của Đảng.

2. Nội dung bài: Đường lối phát triển kinh tế của Đảng

2.1. Đổi mới lấy phát triển kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm

2.1.1. Tính khách quan và tầm quan trọng của phát triển kinh tế

2.1.2. Quan điểm cơ bản của Đảng về phát triển kinh tế

2.2. Nội dung cơ bản đường lối phát triển kinh tế

2.2.1. Hoàn thiện kinh tế thị trường định hướng XHCN

2.2.2. Đẩy mạnh CNH, HĐH gắn với phát triển kinh tế tri thức

2.2.3 Phát triển kinh tế gắn với thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội

 

Bài 10. Đường lối xây dựng và phát triển văn hoá, xã hội, con người .Thời gian: 6 giờ(4LT+2 TL)

1. Mục tiêu: Trình bày những nội dung có tính quy luật trong tiến trình xây dựng và phát triển văn hóa, xã hội, con người trong thời kỳ quá độ xây dựng CNXH. Giúp SV nhận thức tự hoàn thiện bản thân để đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước.

2. Nội dung bài: Đường lối phát triển kinh tế của Đảng

2.1. Xây dựng nền văn hoá Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc

2.1.1. Văn hoá là nền tảng tinh thần xã hội

2.1.2. Quan điểm và phương hướng phát triển văn hoá

2.2. Thực hiện các chính sách xã hội vì con người

2.2.1. Những quan điểm cơ bản của Đảng

2.2.2. .Chủ trương và giải pháp thực hiện

 

Bài 11. Đường lối quốc phòng, an ninh và đối ngoại của Đảng. Thời gian: 6 giờ(4LT+1 TL +1KT TL)

1. Mục tiêu: Trang bị cho SV những kiến thức cơ bản về đường lối quốc phòng, an ninh và đối ngoại. SV hiểu và góp phần bảo vệ đường lối quốc phòng, an ninh và đối ngoại của Đảng nhằm bảo vệ và phát triển đất nước.

2. Nội dung bài: Đường lối quốc phòng, an ninh và đối ngoại của Đảng

2.1. Đường lối quốc phòng, an ninh của Đảng

2.1.1. Quan điểm và tư tưởng chỉ đạo

2.1.2. Nhiệm vụ quốc phòng và an ninh

2.2. Mở rộng quan hệ đối ngoại, chủ động hội nhập kinh tế quốc tế

2.2.1. Mở rộng quan hệ đối ngoại

2.2.2. Chủ động hội nhập kinh tế quốc tế

 

Bài 12. Quan điểm cơ bản về đoàn kết dân tộc và tôn giáo. Thời gian: 6 giờ( 4LT+2TL)

1. Mục tiêu: Giúp SV hiểu những quan điểm cơ bản của Đảng về vấn đề đoàn kết dân tộc và tôn giáo. Từ đó SV có thái độ và hành xử đúng đắn trong vấn đề dân tộc và tôn giáo.

2. Nội dung bài: Quan điểm cơ bản về đoàn kết dân tộc và tôn giáo

2.1. Tầm quan trọng và quan điểm của Đảng về đoàn kết dân tộc

2.1.1. Tầm quan trọng của đoàn kết toàn dân tộc

2.1.2. Quan điểm và chủ trương lớn của Đảng

2.2. Tầm quan trọng và quan điểm của Đảng về đoàn kết tôn giáo

2.2.1. Tầm quan trọng của đoàn kết tôn giáo

2.2.2. Quan điểm và chủ trương lớn của Đảng

 

Bài 13. Xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Thời gian: 6 giờ(4LT+2TL)

1. Mục tiêu: Giúp SV trang bị kiến thức về việc xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam. Qua nội dung bài, SV thực hiện sống, làm việc theo hiến pháp và pháp luật, đồng thời vận động mọi người cùng tham gia.

2. Nội dung bài: Xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam

2.1. Tầm quan trọng của xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam

2.1.1. Sự cần thiết xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN

2.1.2. Bản chất nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam

2.2. Phương hướng nhiệm vụ và giải pháp xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam

2.2.1. Phương hướng, nhiệm vụ

2.2.2. Giải pháp xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam

 

Bài 14. Giai cấp công nhân và công đoàn Việt Nam. Thời gian: 7 giờ(4LT+2TL+1KT TL)

1. Mục tiêu: Giúp SV hiểu sự hình thành, phát triển và quá trình đấu tranh của giai cấp công nhân Việt Nam. SV hiểu những nội dung cơ bản  và ý nghĩa của tổ chức công đoàn Việt Nam. Qua đó, cũng cố niềm tin của SV với Đảng trong việc bảo vệ quyền lợi của người lao động.

2. Nội dung bài: Giai cấp công nhân và công đoàn Việt Nam

2.1. Giai cấp công nhân Việt Nam

2.1.1. Sự hình thành và quá trình phát triển

2.1.2. Những truyền thống tốt đẹp

2.2.3. Quan điểm của Đảng về phát triển giai cấp công nhân

2.2. Công đoàn Việt Nam

2.2.1. Sự ra đời và quá trình phát triển

2.2.2. Vị trí, vai trò và tính chất hoạt động

 

IV. Điều kiện thực hiện môn học:

1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: Phòng học bình thường

2. Trang thiết bị máy móc: Máy tính, máy chiếu PROJECTOR

3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: Giáo trình Chính trị, các tài liệu tham khảo chính thống khác.

4. Các điều kiện khác:

V. Nội dung và phương pháp đánh giá:

1. Nội dung:

- Kiến thức:  Đạt kiến thức cơ bản về chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối của ĐCS Việt Nam.

- Kỹ năng: Người lao động đủ năng lực hoàn thành nhiệm vụ với sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhà nước, nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, người lao động tốt, ngườu công dân tốt.

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Tự bản thân người học có khả năng tự nghiên cứu, tự rèn luyện, nâng cao nhận thức và hiệu quả hoạt động của bản thân

Hoàn thành nhiệm vụ của người lao động với ý thức lao động cao, có ý thức trách nhiệm với sản phẩm bản thân làm ra. Hiểu biết lợi ích của sản xuất đối với  sự phát triển của xã hội, đất nước và tiến trình pháp triển phát triển của nhân loại.

2. Phương pháp:

 Thực hiện theo QĐ kiểm tra đánh giá của Bộ LĐTB-XH và quy chế học vụ của nhà trường.

VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:

1. Phạm vi áp dụng môn học: Chương trình môn học Chính trị được sử dụng để giảng dạy trình độ cao đẳng nghề trong các cơ sở đào tạo nghề trên toàn quốc

2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:

- Đối với giáo viên, giảng viên: Đây là môn học gắn liền với thực tế đời sống  nên giảng viên cần áp dụng các phương pháp dạy học tích cực nhằm gây được hứng thú cho sinh viên, làm cho sinh viên chủ động, tích cực tiếp thu kiến thức nhằm đạt được mục tiêu của môn học

- Đối với người học: Phần thảo luận nhằm mục củng cố, ghi nhớ, khắc sâu kiến thức đã học

3. Những trọng tâm cần chú ý:

4. Tài liệu tham khảo:

[1] Giáo trình Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác- Lênin, NXB Chính trị quốc gia.

[2] Giáo trình Tư tưởng Hồ Chí Minh, NXB Chính trị quốc gia.

[3] Giáo trình Đường lối cách mạng của Đảng Cộng Sản Việt Nam, NXB Chính trị quốc gia.