Học phần này sẽ cung cấp cho sinh viên những kiến thức căn bản, có tính hệ thống về quản trị marketing hiện đại, những khái niệm cơ bản, triết lý quản trị marketing sẽ giúp cho người học có cái nhìn toàn diện và quan điểm thống nhất về các vấn đề chủ yếu của quản trị marketing.