Học phần trang bị cho sv những kỹ năng tiếng Anh, cung cấp vốn tiếng Anh về một số kiến thức căn bản  của chuyên ngành Dịch Vụ Thú Y  giúp  cho người  học có thể  tham khảo tài liệu, sách Anh văn về chuyên ngành và làm nền tảng để học tiếng  Anh  chuyên ngành ở cấp độ cao hơn.