Quản trị tài chính giữ vị trí đặc biệt quan trọng trong quản trị kinh doanh, nó càng trở nên quan trọng hơn ở nước ta hiện nay, khi mà nền kinh tế đang thời kỳ mở cửa, hội nhập trong khu vực và quốc tế. Đứng trước yêu cầu đó khoa Kinh tế xã hội và Nhân văn của trường Cao Đẳng Cộng Đồng - Đồng Tháp đã tổ chức biên soạn cuốn giáo trình quản trị tài chính.

Với mục đích cung cấp những kiến thức cơ bản về quản trị tài chính theo nhiều cách tiếp cận khác nhau, đáp ứng được yêu cầu của sinh viên trong học tập, nghiên cứu và quản lý thực tiển ở các doanh nghiệp. Giáo trình giới thiệu cho sinh viên hiểu được những vấn đề cơ bản về quản trị tài chính, về phân tích các báo cáo tài chinh, về giá trị theo thời gian của tiền tệ, về định giá trị cổ phiếu và trái phiếu, về cơ cấu nguồn vốn và chi phí sử dụng vốn.