Thời gian thực hiện môn học: 30 giờ; (Lý thuyết: 26giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 4giờ; Kiểm tra 2giờ)