Cấu trúc Dữ liệu là một trong những môn học có tính nguyên lý căn bản và cốt lõi của ngành Công nghệ thông tin. Môn học tập trung tìm hiểu và nghiên cứu một cách hệ thống các cấu trúc dữ liệu cơ bản nhất, (kết hợp với các giải thuật trên các CTDL này), được ứng dụng nhiều nhất trong các hệ thống thông tin dựa trên máy tính.