Mục tiêu: Cung cấp những kiến thức cơ bản phương pháp và kỹ năng phân tích thực trạng quá trình và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Trên cơ sở đó xác định chình xác các nguyên nhân và mức độ ảnh hưởng của chúng đết kết quả thực các chỉ tiêu kinh tế - tài chính của doanh nghiệp.