3.1.Mục tiêu:

                         - Hiểu  được các kiến thức về nền tảng Microsoft.Net

                         - Có kiến thức và kỹ năng về lập trình hướng đối tượng

      -kiến thức và kỹ năng về giao diện trong Visual Studio.NET.

- Có kiến thức và kỹ năng xử lý mảng, chuỗi

- Có kiến thức và kỹ năng sử dụng các lớp cơ sở của .NET

          3.2.Phương pháp giảng dạy:

- Dùng phương pháp thuyết trình

- Dùng máy chiếu hướng dẫn sinh viên về các bài tập.

- Chia nhóm sinh viên để thực hiện các bài tập.

          3.3.Đánh giá môn học:

- Chuyên cần: 10%

- Thực hành: 20%

- Thi giữa học phần:20%

- Thi kết thúc học phần 50%