Giúp SV hiểu rỏ về dịch tễ trong thú y, có kỹ năng giải quyết các vấn đề về phòng chống dịch bệnh một cách hiệu quả nhất trong lĩnh vực thú y.