1. Thông tin giảng viên

            Tên giảng viên: ĐÒAN NGỌC YẾN

            Đơn vị: Tổ Lý Luận Chính Trị

  Điện thoại: 0932.97.07.57

2. Học phần tiên quyết: Sinh viên phải học xong môn học Những Nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin. và Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam

   3. Nội dung

      3.1 Mô tả học phần: Ngoài chương mở đầu, nội dung môn học gồm 7 chương: chương 1, trình bày về cơ sở, quá trình hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh; từ chương 2 đến chương 7 trình bày những nội dung cơ bản của Tư tưởng Hồ Chí Minh theo mục tiêu môn học.

3.2.Mục tiêu:

- Cung cấp những hiểu biết có tính hệ thống về tư tưởng, đạo đức, giá trị văn hoá, Hồ Chí Minh.

                 - Tiếp tục cung cấp những kiến thức cơ bản về chủ nghĩa Mác - Lênin.

                 - Cùng với môn học Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin tạo lập những hiểu biết về nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam hành động của Đảng và của cách mạng nước ta.

                 - Góp phần xây dựng nền tảng đạo đức con người mới.

3.3.Phương pháp giảng dạy: Thuyết giảng, thảo luận...

3.4.Đánh giá môn học: (Đánh giá kiểm tra, thi theo hình thức trắc nghiệm/tự luận

           - Kiểm tra thường xuyên 10 %

            - Chuyên cần: 10 %

            - Thi giữa học phần 20%

            - Thi kết thúc : 60 %