Giảng viên: Nguyễn Thị Kim Hồng

Môn học: TTHCM

Số tín chi: 02

Nội dung: Ngoài chương mở đầu gồm có 7 chương