Hướng dẫn sinh viên sử dụng Joomla  để xây dựng website cá nhân, thương mại điện tử, tin tức…, quản lý template, quản lý nội dung webiste, quản lý các thành phần mở rộng (Module, Plugin…). Đóng gói dữ liệu cho webiste, đăng ký host và đưa website lên server