Giúp cho sinh viên hiểu sâu hơn một số kỹ thuật trồng và kỹ thuật chiết ghép một số loại cây ăn trái đặt sản của vùng Đồng bằng sông Cửu Long nói chung và Đồng Tháp nói riêng.