Nội dung môn học:

+Giải thích được các khái niệm về Internet, Website 

+Thực hiện các bước thiết kế website 

+Sử dụng ngôn ngữ HTML, CSS, Javascript, jQuery và Bootstrap để xây dựng 

website .