I. Vị trí, tính chất của môn học:

- Vị trí: Môn học Quản trị nhân sự thuộc nhóm các môn học chuyên ngành bắt buộc được bố trí giảng dạy sau khi đã học xong các môn học đại cương như: Quản trị học, Kinh tế vi mô, Kinh tế vĩ mô.

- Tính chất: Môn học Quản trị nhân sự là môn học giới thiệu những kiến thức cơ bản về nhân sự, phân tích công việc, tuyển dụng, đào tạo, tạo động lực cho nhân viên trong các đơn vị, tổ chức.

II. Mục tiêu môn học:

Ø Về kiến thức

-      Định nghĩa các khái niệm: Nhân sự, quản trị nhân sự, phân tích công việc, bản mô tả công việc, bản tiêu chuẩn công việc, hoạch định nhân sự, tuyển mộ, tuyển chọn, tuyển dụng nhân sự, đào tạo nhân sự… trong các tổ chức.

-      Trình bày vai trò, những nội dung chính của hoạt động quản trị nhân sự trong tổ chức.

-      Chỉ ra vai trò của bộ phận nhân sự trong một tổ chức.

-      Mô tả vai trò, chức năng nhiệm vụ, tiêu chuẩn cần có và những kỹ năng chuyên nghiệp của người làm công tác quản trị nhân sự.

-      Trình bày những nội dung cơ bản của phân tích công việc, trình tự thực hiện phân tích công việc, các phương pháp thu thập thông tin để phân tích công việc,…

-      Tóm tắt những nội dung chính của bảng mô tả công việc, bảng tiêu chuẩn công việc.

-      Giải thích và mô tả tiến trình hoạch định nhân sự. Mô tả tiến trình tuyển mộ, tuyển chọn. So sánh các nguồn tuyển mộ.

-      Chỉ rõ một số phương pháp dùng trong tiến trình tuyển chọn nhân sự: trắc nghiệm, phỏng vấn,...

-      Giải thích nội dung hội nhập vào môi trường làm việc.

-      Phân biệt đào tạo với phát triển. Xác định tiến trình đào tạo & phát triển. Trình bày các phương pháp đào tạo & phát triển.

-      Chỉ rõ nội dung nâng cao hiệu quả sử dụng lao động: đánh giá kết quả thực hiện công việc, tạo động lực lao động (lương bổng và đãi ngộ), quan hệ lao động.

Ø Về kỹ năng

-   Vận dụng kiến thức quản trị nhân sự vào công tác nhân sự trong một tổ chức.

-   Tổ chức được một đợt tuyển dụng nhân sự.

-   Thực hiện triển khai công tác quản trị nhân sự vào từng khâu công việc của công tác tổ chức nhân sự trong bộ phận nhân sự của một tổ chức.

-   Thiết kế được “Bảng mô tả công việc”, “Bảng tiêu chuẩn công việc”, thông báo tuyển dụng.

-   Kết hợp kỹ năng học tập tích cực và kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng thuyết trình,…

-   Tính toán được mức lương cơ bản.

-   Vận dụng kiến thức vào các môn học kế tiếp.

Ø Về thái độ

-   Thể hiện nhận thức đúng đắn, nghiêm túc và khách quan trong việc nhìn nhận vai trò của công tác nhân sự với hiệu quả hoạt động của một tổ chức.

-   Có ý thức nghiên cứu khoa học trong nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của công tác nhân sự trong tổ chức.

-      Biểu lộ thái độ học tập chuyên cần, tích cực.