UBND TỈNH ĐỒNG THÁP                     ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

TRƯỜNG CĐCĐ ĐỒNG THÁP                Ngành:   Cao Đẳng Quản Trị Kinh Doanh

                                                                                 Cao Đẳng Kế Toán

                  

Học phần:  ANH VĂN THƯƠNG MẠI

                     (BUSINESS ENGLISH)

-         Mã số:

-         Số Tín chỉ: 3

-         Giờ lý thuyết:  45 tiết

1. Thông tin giảng viên :

Tên giảng viên: Võ Thị Anh Thư

Đơn vị: Khoa –Kinh tế - Xã hội và Nhân văn

Điện thoại:  01286522109

Email: thuvothianh@gmail.com

2. Học phần tiên quyết: Chứng chỉ A Anh văn

3. Nội dung môn học:

   3.1. Mục tiêu: Học phần trang bị cho sinh viên  ngành cao đẳng kế toán và quản trị kinh doanh những kiến thức và kỹ năng tiếng anh cơ bản trong môi trường kinh doanh thương mại quốc tế. Học viên sẽ phát triển được những kỹ năng giao tiếp tiếng Anh cần thiết trong môi trường kinh doanh như là kỹ năng thuyết trình, tham gia thảo luận trong các cuộc họp, điện thoại…

-         Về kỹ năng: Giúp cho người học có kỹ năng cơ bản để thực hành các tình huống giao tiếp cơ bản trong môi trường kinh doanh như giới thiệu, mô tả sản phẩm, viết emails, thư xin việc. Trang bị cho người học từ vựng và kiến thức ngữ pháp cơ bản để tìm hiểu tài liệu liên quan đến chuyên ngành

-         Về thái độ: tích cực  tham gia phát biểu, tham gia thảo luận làm bài tập, nghiêm túc có trách nhiệm trong làm việc nhóm, đi học đầy đủ lễ phép.

   3.2. Phương pháp dạy: Lý thuyết, giải quyết tình huống và trình bày theo đôi, nhóm.

   3.3. Đánh giá môn học:

- Kiểm tra giữa kỳ hoặc trình bày nhóm: 20% (kiểm tra giữa kỳ trắc nghiệm)

- Kiểm tra thường xuyên: 10% (bài kiểm tra có thể không thông báo trước)

- Chuyên cần: 10% (50% tham gia lớp, 50 % làm đầy đủ các bài tập giáo viên giao  trên hệ thống elearning của trường)

- Thi kết thúc học phần: 60% (thi trắc nghiệm 40 câu, 4 mã đề)

4. Đề cương chi tiết:

CÁC BÀI HỌC

NỘI DUNG

SỐ TIẾT

Unit 1

INTRODUCTION

Mục đích : By the end  of the unit, students will be able to:

                 - Use useful language for business communication such as:  greetings, introducing people, asking about business, replying, offering a drink, and saying goodbye.

Nội dung:

1.1. Starting-up: Introducing to each other in pairs, spelling names, listening to four businesspeople and matching the speaker to their business cards.

1.2. Vocabulary: Nationalities

1.3. Reading: Describing people

1.4. Language focus:

                                 Ÿ To be

                                 Ÿ A/ an with jobs, wh-questions with to be

1.5. Listening: Talking about yourself

1.6. Skills: Introducing yourself

1.7. Case Study: Aloha in Hawaii

Introducing yourself to the other at the international conference and find out information about the attendees at the conference                        

Writing a short informal email about the attendees to your boss

 

5

 

 

 

Unit 2

WORKPLACE PROBLEMS

 

Mục đích: By the end of the unit, students will be able to:

                - Describe and discuss about some problems at work as well as where they live, solve problems via telephones, complain about holiday problems, and write an email explaining the problems.  

Nội dung:

      2.1. Starting up: Match sentences and problems, listen to five phone calls

          to identify the product and the problems

         2.2.Vocabulary: Adjectives to describe products and workplace problems

          2.3. Reading: Work place problems

          2.4.Language focus:

                 2.4.1.   Language focus 1: Present simple: negatives and questions

2.4.2.      Language focus 2: Have got

          2.5. Listening: Phone conversations, voice mails

2.6. Skills: Telephoning: solving problems

2.7. Case study: Blue Horizon

Guests of a holiday company compare their holiday apartments with the holiday brochure and complain to the representative of a company

Writing an email to Blue Horizon head office, listen to the voice mails and complete the telephone message for the manager of Blue Horizon

 

5

Unit 3

COMPANIES

 

Mục đích: By the end of the unit, students will be able to:

                -  Describe company; use useful language for business communication such as  greetings, making plans, starting a topic, stating aims; improve presentation skills; write a short company profile.

Nội dung:

       3.1. Starting up: Doing a company quiz and then talk about famous     

       companies from students’ country

       3.2. Vocabulary: Describing companies

       3.3. Listening: Unipart

       Listening to the CEO of the Unipart Group of Company

       3.4. Reading: Natura

       Reading about Natura, a Brazilian cosmetics and toiletries company

       3.5. Language focus: The present simple and present continuous

       3.6. Skills: Starting a presentation

       Listening to the start of the presentation and use the notes to present a    

       company

       3.7. Case study: You and your company

       Students role-play introducing themselves and their company at a training

       course on giving presentation

       Writing a short profile about their company

5

 

 

 

Unit 4

MARKETS

 

Mục đích: By the end of the unit, students will be able to:

              -  Describe types of market; know and use useful language for discussion such as: agreeing, disagreeing, giving an opinion, disagreeing, making a suggestion, asking for an opinion; write a short description of a product.

Nội dung:

        4.1. Starting up: Asking and answering questions about a population pie to

        get ideas and discuss the topic

        4.2. Vocabulary: Types of market         

        4.3. Reading: The car market in Russia

        4.4. Language focus:

               4.4.1. Language focus 1: Comparatives and superlatives

               4.4.2.  Language focus 2: Much/a lot, a little/  a bit

        4.5. Listening: Doing business in India

         4.6. Skills: Participating in discussion

         4.7. Case study: Cara Cosmetics

           A body-care company is launching a new shampoo. Students discuss the    

          name, size and price of the product, main outlet and income group of the

          target market

Writing a short description of the new shampoo based on the discussion        

5

Unit 5

MARKETING

 

Mục đích: By the end of the unit, students will be able to:

               -  Discuss ideas about marketing, exchange information, launch a product and write a sales leaflet.

Nội dung:

5.1. Starting up: Talking about impressive marketing campaigns

5.2. Vocabulary: Word partnerships

5.3. Reading: Selling dreams

5.4. Language review: Questions

5.5. Listening: Successful marketing

5.6. Skills: Telephoning: Exchanging information

5.7. Case study:  Kristal Water

         Group work: Analyzing the reasons for the failure of a new mineral and        

         propose corrective action

Writing a sales leaflet for the campaign to relaunch Kristal Water

5

Unit 6

SALES

 

Mục đích: By the end of the unit, students will be able to:

                -  Discuss about choosing and buying a product or a service, present a product, talk about selling a mobile phone and service package, and write an email to a colleague asking about a phone and a service package a customer wants.

Nội dung:

6.1.Starting up: Listening to three people talking about where and when they buy products

6.2.Vocabulary: Choosing a product

                           Choosing a service                         

6.3.  Reading:  A success story

6.4.  Language focus: Past simple and past time references

6.5.  Listening: How to sell

6.6.  Skills: Presenting a product

6.7.  Case study: Link-up Ltd

          Making a conversation between salesperson and customer about selling and

          buying mobile phones and service packages

          Writing an email to a colleague about what phone and service package a     

          customer wants

 

5

Unit 7

SELLING ONLINE

Mục đích: By the end of the lesson, students will be able to:

- Discuss ideas about shopping online, talk about buying and selling,

 make contact using telephones, share ideas about choosing the best candidate for the job of sales manager, and write an email.

Nội dung:

7.1. Starting up: Talking about traditional shopping versus buying online

and goods typically bought online

7.2. Vocabulary: Shopping online

7.3. Reading: Worries for retail

7.4. Language review: Modals: must, need to, have to, should

7.5. Listening: Multi-channel retail

7.6. Skills: Negotiating: reaching agreement

7.7. Case study: Lifetime holidays

         A traditional package holiday company wants to team up with an online

         business. Students role play negotiations between the two companies       

         Writing a letter to the person who you negotiated with

5

Unit 8

JOBS

Mục đích: By the end of the lesson, students will be able to:

-  Discuss about the skills and abilities they need for a job, know the

tips for writing a successful CV, and being successful in a job interview, and write a letter.

Nội dung:

          8.1. Starting up: Discussing which jobs should get the highest salary and       

          what aspects they would like or not like in a job

          8.2. Vocabulary: Skills and abilities

          8.3. Reading: A Curriculum Vitae

          8.4. Language review:

                                      Ÿ Present perfect

                                      Ÿ Past simple and present perfect

          8.5. Listening: Interviewing for a job

          8.6. Skills: Interview skills and a job application writing

          8.7. Case study:  High Profile Inc.

         Choosing a candidate for a job and writing a letter to the successful

         candidate from the interview.

 

5

REVISION + TESTS

5

 

5. Tài liệu học phần:

     5.1. Sách giáo trình chính:

       [1] David Cotton, David Falvey and Simon Kent, Market Leader Elementary new edition, NXB:         Longman, năm 2004.

[2] David Cotton, David Falvey and Simon Kent, Market Leader Pre intermediate new edition,    NXB: Longman, năm 2007.                        

    5.2. Tài liệu tham khảo:

[1] Michelle Herry &Benny Ellen , Tiếng Anh thương mại quốc tế, NXB. Đà Nẵng, năm 2011.

[2] Nguyễn Bách , Tiếng Anh và cách ứng xử khi phỏng vấn xin việc, NXB. Lao Động Xã Hội, năm 2003.

[3] Nguyễn Thành Yến ,  Luyện dịch tiếng anh thương mại, NXB. Tổng Hợp Thành Phố Hồ Chí Minh , năm 2005.

[4] Nguyễn Quốc Hùng ,Từ điển tiếng anh thương mại, NXB. Văn Hóa Sài Gòn, năm 2006.

   

Ny  01 / 08 / 2017 duyệt                                                                 Ngày 01/ 7/ 2017 biên soạn

Duyệt của trưởng bộ môn                                                                Người biên soạn

                                                                                                                                   

 

 

TRẦM THỊ NGỌC HƯƠNG                                                              VÕ THỊ ANH THƯ

 

                                       Ngày      / ……./ 2017 duyệt

                                            Duyệt của trưởng khoa

 

 

 

 

                                              

                                                Ths. PHAN VĂN ĐẠT