Chương 1: Khái quát về phát triển sản phẩm thực phẩm mới 

Chương 2: Nhóm phát triển sản phẩm mới và những giai đoạn của quá trình phát triển sản phẩm mới

Chương 3: Những nguồn thông tin cho việc hình thành ý tưởng phát triển sản phẩm mới