Di truyền học cổ điển; Cơ sở phân tử của tính di truyền; Sinh tổng hợp protein; Di truyền học virus; vi khuẩn và kỹ thuật DNA tái tổ hợp; Điều hòa sự biểu hiện gen và biệt hóa tế  bào, ứng dụng di truyền học vào chọn giống.