Môn học giúp sinh viên hiểu được một số vấn đề cơ bản của pháp luật Việt Nam