Mục tiêu:

- Kiến thức: Cung cấp những kiến thức chung về dự án đầu tư và thẩm định dự án đầu tư, thông qua tính toán các chỉ tiêu tài chính, phân tích rủi ro. Qua đó giúp sinh viên đánh giá được hiệu quả và tính khả thi của một dự án.

- Kỹ năng: Có khả năng thẩm định dự án về pháp lý, sự cần thiết, nguồn vốn, tài chính…. Hoàn thiện khả năng sử dụng Excel trong tính toán các chỉ tiêu phản ánh hiệu quả tài chính của một dự án cụ thể.

 Phương pháp dạy: Lý thuyết, bài tập thực hành, thảo luận

 Đánh giá môn học:

- Kiểm tra giữa kỳ tự luận: 20%

- Kiểm tra thường xuyên tự luận: 10%

- Chuyên cần: Thái độ học tập nghiêm túc, không nghỉ quá số tiết quy định, thực hiện đầy đủ các yêu cầu giáo viên đưa ra 10%

- Thi kết thúc học phần tự luận được sử dụng tài liệu: 60%