Tiếng Anh căn bản

        Học phần trang bị cho người học kiến thức tiếng Anh tương đương trình độ A1 theo Khung tham chiếu châu Âu. Học phần cung cấp cho người học kiến thức ngữ pháp và từ vựng được phát triển từ học phần tiếng Anh 1 với các chủ đề về cuộc sống hàng ngày.

       Học phần góp phần rèn luyện kỹ năng Nghe – Nói – Đọc – Viết, giúp người học giao tiếp tiếng Anh tự tin hơn, hiệu quả hơn.