Giúp cho sinh viên có những kiến thức về chăn nuôi trâu, bò, dê hiện nay trong nước và trên thế giới, tìm hiểu rõ hơn về chức năng sinh lý, đặc điểm các giống, kỹ thuật chăn nuôi theo từng hướng sản xuất, nâng cao nâng xuất, bảo vệ sức khoẻ cho vật nuôi… nhằm trang bị kiến thức vững vàng để sinh viên ứng dụng vào chăn nuôi chuyên khoa.