Mục tiêu môn học:

- Cung cấp cho sinh viên một số văn bản pháp qui liên quan đến công tác kế toán doanh nghiệp, vai trò nhiệm vụ của người làm kế toán ;

          -  NGười học có thể mô tả sản phẩm của nghề làm kế toán, các công cụ để thực hiện, đối tượng của kế toán ;

- Có kỹ năng cơ bản trong việc đọc hiểu thông tin kế toán trên báo cáo tài chính;

-  Bước đầu có nhận thức đúng về nghề nghiệp, các yêu cầu về trách nhiệm và đạo đức nghề nghiệp.

-  SV năm bắt được các nội dung cơ bản của hệ thống kế toán Việt Nam, hệ thống tại khoản hiện hành, hạch toán một số nghiệp vụ kế toán phát sinh.