- Kiến thức:

+  Biết được các văn bản pháp luật chi phối công tác kế toán.

+ Hiểu được những nội dung trong kế : Khái niệm, đối tượng, nhiệm vụ, yêu cầu của kế toán và hệ thống tài khoản được sử dụng trong doanh nghiệp

+ Phân biệt được các hình thức kế toán và xác định được các loại sổ sách cần thiết cho từng hình thức kế toán và  báo cáo tài chính trong doanh nghiệp.

+ Vận dụng được phương pháp hạch toán một số nghiệp vị kinh kế pháp sinh, ghi chép các nghiệp vụ vào sổ sách kế toán.

- Kỹ năng:

+ Hạch toán được một số nghiệp vụ kinh tế phát sinh liên quan đế tăng giảm tài sản và nguồn vốn trong doanh nghiệp.

+ Ghi chép được các nghiệp vụ kinh tế phát sinh vào sổ sách kế toán đúng biểu mẫu qui định.

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:

+ Có ý thức tích cực, chủ động trong quá trình học tập.

+ Tuân thủ những yêu cầu về phẩm chất của nghề kế toán là trung thực, chính xác, khoa học.

+ Chủ động hơn trong việc cập nhật văn bản pháp luật hiện hành.