Nghiên cứu các loại bệnh hại trên các nhóm cây

Lúa, bắp, khoai, các loại rau, cây ăn trái