Bài giảng cung cấp kiến thức một cách đầy đủ và có hệ thống về ký sinh trùng học, về hình thái của các loài ký sinh trùng, về những thiệt hại do bệnh ký sinh trùng gây ra, những triệu chứng, bệnh tích đặc trưng của bệnh. Từ đó, đề ra những phương thức điều trị bệnh cũng như cách phòng bệnh thích hợp.