Môn học nghiên cứu về những hình thức, quy tắc và quy luật chi phối sự phát triển của tư duy. Được giảng dạy khoảng 14 - 15 tuần.