I. Vị trí, tính chất của môn học:

- Vị trí: Là môn cơ sở bắt buộc quan trọng đối với sinh viên cao đẳng Bảo vệ thực vật. Bệnh cây đại cương được bố trí sau khi học môn Sinh học đại cương

- Tính chất: Môn học cung cấp kiến thức về tác nhân, cơ chế gây bệnh, nhận dạng các triệu chứng bệnh hại, nhận biết các nguyên nhân gây bệnh, thao tác chẩn đoán bệnh trong phòng thí nghiệm và ngoài đồng và các biện pháp trong phòng trị bênh hại cây trồng.

II. Mục tiêu môn học:

Sau khi học xong, sinh viên được trang bị:

- Về kiến thức: Có kiến thức cơ bản về các tác nhân và cơ chế gây bệnh, sự lưu tồn, lan truyền bệnh của mầm bệnh, sự xâm nhiễm của mầm bệnh, các yếu tố ảnh hưởng đến sự phát sinh bệnh.

- Về kỹ năng: Thực hiện được các phương pháp chẩn đoán bệnh hại cây trồng và các phương pháp phòng trị bệnh hại.

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: biết tự nghiên cứu, tìm tài liệu phục vụ công tác có liên quan đến việc chẩn đoán bệnh, nghiên cứu các tác nhân gây bệnh hại trên cây trồng.