Sau khi hoàn tất học phần này, người học có khả năng:

- Giải thích được các khái niệm về thương mại điện tử (TMĐT), hiểu được sự khác nhau giữa TMĐT và thương mại truyền thống, những lợi ích và rủi ro khi thực hiện thương mại điện tử, tìm hiểu các chiến lược xây dựng TMĐT cho các mô hình tổ chức, doanh nghiệp khác nhau. Tìm hiểu một số quy định, pháp luật trong giao dịch điện tử và vấn đề an ninh trong giao dịch TMĐT

- Xây dựng kế hoạch ứng dụng CNTT trong TMĐT

- Rèn luyện được thái độ nghiêm túc và có khả năng đọc hiểu, nghiên cứu chuyên sâu trong lĩnh vực ứng dụng CNTT trong TMĐT