Môn học Kế toán đại cương là môn học có vị trí quan trọng trong khoa học kinh tế quản lý nói chung và khoa học kế toán nói riêng

    Môn học Kế toán đại cương cung cấp những kiến thức cơ bản, nền tảng về kế toán làm cơ sở cho học sinh nắm được những điểm căn bản trong hạch toán kế toán.