Môn học cung cấp các kiến thức nền môn Hóa học về lý thuyết và thực hành. Tạo nền tản tốt để SV học tốt các môn học cơ sở ngành và chuyên ngành, rèn luyện tư duy kỹ năng thực hành cho SV.