Kế toán thương mại trang bị cho sinh viên những hiểu biết đặc thù về kinh doanh thương mại, đồng thời cung cấp trình tự kế toán các phần hành kế toán trong kinh doanh thương mại.

   - Tính đúng giá trị hàng mua vào, bán ra và giá thành sản phẩm dịch vụ, xác định được doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh tại doanh nghiệp thương mại;

   - Lập được chứng từ, kiểm tra, phân loại, xử lý chứng từ kế toán;

   - Sử dụng được chứng từ kế toán trong ghi sổ kế toán chi tiết và tổng hợp;

   - Lập được các báo cáo tài chính theo quy định....