Mục tiêu môn học" Giúp sinh viên hiểu và nắm được 

- Các khái niệm cơ bản về công nghệ phần mềm.

- Các mô hình phát triển phần mềm.

- Các hoạt động phát triển phần mềm.

- Các kỹ thuật và phương pháp cơ bản trong phát triển phần mềm.

- Áp dụng công nghệ phần mềm trong phát triển phần mềm.