Môn học giúp sinh viên tìm hiểu các khái niệm và phương pháp thường được sử dụng trong nghiên cứu sinh học cá như phương pháp thu và cố định mẫu, kỹ thuật xử lý mẫu, phương pháp phân tích mẫu trong các nghiên cứu về hình thái phân loại, dinh dưỡng, sinh sản, phát triển và tăng trưởng của cá. Qua đó sinh viên có thể ứng dụng vào các nghiên cứu của mình để phục vụ cho các nghiên cứu làm khóa luận hay chuyên đề tốt nghiệp hay có thể ứng dụng cho các nghiên cứu của mình.