Sau khi học sinh viên có thể nắm vững các khái niệm chung về kinh tế quản lý, có khả năng phân tích tình hình hoạt động của doanh nghiệp nuôi trồng thủy sản vừa và nhỏ. Ngoài ra sinh viên còn có kỹ năng tốt trong công tác khuyến ngư giao tiếp