•   Cung cấp cho sinh viên kiến thức về lập trình cơ sở dữ liệu với Visual Studio.NET
  •   Sinh viên có thể cài đặt các phần mềm quản lý kết nối với cơ sở dữ liệu.