Học phần sẽ cung cấp cho người học hiểu được tầm quan trọng của marketing và chiến lược 4P cũng như việc ứng dụng nó trong hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp