Sinh viên kiến thức khái quát về sinh học tế bào: cấu trúc tế bào, sự trao đổi chất và năng lượng của tế bào; tổ chức cơ thể thực vật bậc cao; tổ chức cơ thể và cơ chế kểm soát ở động vật, và sư trao đổi chất ở động vật. Sinh viên có thể vận dụng được vào cuộc sống, nông nghiệp,..Bên cạnh đó, môn học này là cơ sở để học môn chuyên ngành.