Cung cấp cho sinh viên kiến thức về động thái và ý nghĩa sinh thái học của các yếu tố thủy lý, thủy hóa và sinh học đối với đời sống thủy sinh vật và biện pháp quản lý chất lượng nước môi trường nuôi thủy sản. Thực hiện một số thao tác cơ bản trong việc phân tích, đánh giá môi trường nước để phục vụ cho việc nuôi trồng thủy sản.