Trang bị cho sinh viên các kỹ năng soạn thảo văn bản, trình chiếu văn bản và xử lý bảng tính nâng cao.