Môn học giúp người học có cách nhìn khái quát về các loại dung dịch, dung dịch chất điện ly, dung dịch keo, pH dung dịch, các loại hợp chất hữu cơ. Có năng lực, kỹ năng thực hành thí nghiệm.