Kỹ năng giao tiếp là môn học tự chọn là một trong những nội dung quan trọng của chương trình đào tạo nhằm thực hiện mục tiêu nâng cao kỹ năng giao tiếp cho sinh viên.