Sinh lý tế bào học là môn khoa học nghiên cứu các quá trình sống diễn ra trong cây như sự hấp thu nước và chất dinh dưỡng của cây, sự vận chuyển và đường hướng vận chuyển nước và các chất hòa tan từ đất qua rễ, thân, cành tới lá rồi sau đó thoát ra ngoài không khí. Một quá trình quan trọng chỉ xảy ra trong thực vật xanh là quang hợp (quá trình tổng hợp Carbohydrate từ nước và CO2 trong không khí xảy ra tại diệp lục tố dưới tác dụng của ánh sáng). Sự sinh trưởng và phát triển của cây bao gồm hàng trăm phản ứng xảy ra trong cây như sự hình thành hoa, trái, sự chín của trái,…