Đây là môn chuyên ngành bắt buộc của SV ngành Cao đẳng Chăn nuôi

Trang bị cho SV  những kiến thức cơ bản về sinh lý, sinh học và kỹ thuật chăn nuôi gia cầm một cách cơ bản nhất.

SV sau khi thực hành sẽ biết chăn nuôi gia cầm theo điều kiện sẳn có

Sau khi học xong  học phần  này, người học có kiến thức về chăn nuôi gia cầm và biết cách lập kế hoạch quản lý chăm sóc một trại chăn nuôi gia cầm