- Kiến thức:

+ Hiểu được công dụng của ngôn ngữ lập trình, hiểu cú pháp, công dụng của các câu lệnh dùng trong ngôn ngữ lập trình.

+ Phân tích được chương trình: xác định nhiệm vụ chương trình (phải làm gì), phân tích, thiết kế giải thuật giải quyết một bài toán.

- Kỹ năng:

+ Vận dụng điều kiện, trợ giúp môi trường của ngôn ngữ lập trình, chẳng hạn: các thao tác biên tập chương trình, các công cụ, điều khiển, thực đơn lệnh trợ giúp, gỡ rối, bẫy lỗi,v.v.

+ Viết chương trình và thực hiện chương trình trên máy tính.

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:

+ Nghiêm túc khi tham gia học tập

+ Xử lý được những bài toán ứng với từng chương trong chương trình học