Hệ thống canh tác cung cấp cho sinh viên các kiến thức về hệ thống, hệ thống canh tác, và phương pháp nghiên cứu hệ thống canh tác. Qua đó giúp sinh viên có kiến thức và kỹ năng để thực hiện các cuộc nghiên cứu hệ thống canh tác.