Mục tiêu

            Sau khi học xong môn học, sinh viên có khả năng:

- Trình bày được những kiến thức về nguồn gốc, đặc điểm hình thái, sinh trưởng và phát triển của cây bắp, đậu xanh và khoai lang

-  Có khả năng trồng và chăm sóc bắp, đậu xanh và khoai lang

Phương pháp giảng dạy

-    Lý thuyết giảng bằng power point

-    Thảo luận nhóm trên lớp

-    Sinh viên chia nhóm và hoàn thành một chuyên đề do giáo viên đưa ra (báo cáo seminar)